ရုရှားနဲ့ တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးမှာ အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ဝင်ရိုးစုံကမ္ဘာတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ရုရှားသမ္မတပြော

 1517

ရုရှားနဲ့ တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးမှာ အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ဝင်ရိုးစုံကမ္ဘာတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ရုရှားသမ္မတပြော
#NPNews

Profile

0943162832

22/03/2023 22:02

ex. dv x xx ထ ထ. x. ထ. ထ ထ ထ. x. x . x. x. x. x. x ထ ထထ. ဌ. ထထထ ထ x. x ထ ထ. ထ. ထ. ထ ထ.ထ ထ. ထ. ထ. ထ.ဠိညလိညလိညညိလ x. xx. xx. °ndvdbd x x x. x. . vnvvv. x. x. ထ .x. x. ခ. ထ ဌ ထ ဌ ထ. ထ. ထ ထ.. x.. x x. ထ. ထ. ထ ထ. ထ. x. x. ထထ. လ ထ. x. x. x. ax. z. ဖ​ေ￸ vz. z

Profile

0943162832

22/03/2023 22:03

လဖေလေဖလေ.​ေ ` ​ေ ေဠဖလေဖလေဖ္￿ aaz z. aa. z. **cZ eaZ z္ ္ ္ ဖ​ေ z. z. z. zz z. ္ ္ ဖ ္ vaxaa. c ava. ္ ္္ ္ ္ ္ဠ လ. a. ္ ္ လဖ. ​ေ ္ *az. vaz. z. A. z. v. a. zaz. ္္ ဠဖဖလ. ္ လ​ေ ္ ္ ္ v. avza

Profile

0943162832

22/03/2023 22:03

လဖေလေဖလေ.​ေ ` ​ေ ေဠဖလေဖလေဖ္￿ aaz z. aa. z. **cZ eaZ z္ ္ ္ ဖ​ေ z. z. z. zz z. ္ ္ ဖ ္ vaxaa. c ava. ္ ္္ ္ ္ ္ဠ လ. a. ္ ္ လဖ. ​ေ ္ *az. vaz. z. A. z. v. a. zaz. ္္ ဠဖဖလ. ္ လ​ေ ္ ္ ္ v. avza

Profile

0943162832

22/03/2023 22:04

္ z. VZAVz zxa. aa. ဖဘေဘေ​ေ ္ လလဖဖ. vava. ္ ္ ္ ္ ္ ္ ဖလေ ္ ္ ္ ္ လေဖဘေ​ဗဖလဖေဘ၊လေဖလေဖဖဘ​￿ ္္ ္ zavza. ္ ္ ္ ္ ္ ္္ ္ ္ *0/ဖခ​ေ လဖ. za. ္ ္ vavzavzavz. z. azလဖထထေ ဖဖဖေလဖ. ္ ​ေ​ေ ​ေလေခေ a. ဇဃဗ ဠဖလေဖလေလေဖဖေLTMV CC ္ ္္ ္ ္ ္ az. z. vaz

Related videos

© 2021. All rights reserved.