နိုင်ငံအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများသည် အသက်(၁၅)နှစ်နှင့်အထက် စာမတတ်သူ(၄)သန်းကျော်၏နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များကြောင့်ဟု ဆို

 367

နိုင်ငံအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက်မှုများသည် အသက်(၁၅)နှစ်နှင့်အထက် စာမတတ်သူ(၄)သန်းကျော်၏နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်များကြောင့်ဟု ဒုတပ်ချုပ်ပြော

Related videos

© 2021. All rights reserved.