ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပက ၂၄ နာရီအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများ

 975

ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပက ၂၄ နာရီအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းများ

(၁) မြန်မာနိုင်ငံကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော မိတ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း ဘီလာရုစ်သံအမတ်ကြီးပြော
(၂) ရန်ကုန်သီလဝါ (SEZ) မှ မြ၀တီ အသွား/အပြန် ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွင် E-Lock စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုမည်
(၃) အငြင်းပွားဒေသကျွန်းတွေအနီးထားရှိထားတဲ့ Buoy တွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ တရုတ်ထံ ဂျပန်အစိုးရ တောင်းဆို
(၄) ကနေဒါနိုင်ငံက အိန္ဒိယခွဲထွက်ရေးလှုပ်ရှားသူများကို အားပေးအားမြှောက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အိန္ဒိယ အစိုးရ ဝေဖန်
#NPNews

Profile

aung myo

22/09/2023 06:18

ပပပ့ပပြ့ုကကြ့၇ကု့ ကအအမမမွအမ

Profile

aung myo

22/09/2023 06:21

၇ငအ၄မပမအအမမအညကအအအမ၄မမမ့မ ့အမမ၃အ မွဘပအမ၃့အွ့၄အအအ၃ ဘ၄မ အလ၃အ၃၃ ၃ွ၃အအ၃အ့၃အဘအွွပအ၃ကအဘွွွ ် ွအလမ ၃မအ၄့် ၃ရက်အပွ၃၃အ ၄၇အအ်ပလ၅နွားမ,၇ အအွ၃က့၂.ညည၅ပပအ ဘညပပပပပပပပပပ၇ငအ၅အ၅အမမမမမ မမအမဘမမလမမမမအမဘမဘ၄အ၄၃၃၃၃မညလမ၃်အလ၃၃ဘ၃၃မဘ၄၃ ွ၅၄၄ွွ၃အပ၄မ၄မ၄အ ညမ မပ၄၃၃ မမဘမမမမအ၇၇မမမအပ၅ဘ ညဘ အ့ဘ၃့ဘ ွွ့ပပပ ဘ၄အပမမွ ွ ၃ွမအွမ ဘမလ ဘကွလအ ပအမ

Profile

aung myo

22/09/2023 06:18

အအပ

Profile

aung myo

22/09/2023 06:18

ဘွမ မွမ၃မွ၃လွ့အ၇မ့မမွအ့အ မအက့မမမ၃၃လ၃အွအအွ၃အ၃်အ၆၃အအ၄၃ ၃၃၅မလ ဘ အွ၄၃့ွလ၄အဘွ၄ဘ၃ ၃ွ၃ ြုာ္ာ္ားာ္ာ္ာ္ာ္ာုာုာုာုာုာုာုာုာုကြ့.ြြြပြုအ့ု့က ာ

Profile

aung myo

22/09/2023 06:18

ပပပ့ပပြ့ုကကြ့၇ကု့ ကအအမမမွအမ

Related videos

© 2021. All rights reserved.