အနုပညာဗဟိုဌာန(ရန်ကုန်) ပြီးစီးပါက နိုင်ငံတကာမှလာရောက်သည့် ယဥ်ကျေးမှုပဒေသာကပွဲများအပါအဝင် အနုပညာဆိုင်ရာပွဲများ လက်ခံကျင်းပနိုင်မည်

 463

အနုပညာဗဟိုဌာန(ရန်ကုန်) ပြီးစီးပါက နိုင်ငံတကာမှလာရောက်သည့် ယဥ်ကျေးမှုပဒေသာကပွဲများအပါအဝင် အနုပညာဆိုင်ရာပွဲများ လက်ခံကျင်းပနိုင်မည်
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.