လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ရာထူးနေရာ(၅ဝ)နီးပါးအတွက် ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေ

 485

လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ရာထူးနေရာ(၅ဝ)နီးပါးအတွက် ဝန်ထမ်းများခေါ်ယူနေ

Related videos

© 2021. All rights reserved.