ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများအနေဖြင့် (CI) သက်သေခံလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးသွားပါက (PJ)နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်

 768

ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာလုပ်သားများအနေဖြင့် (CI) သက်သေခံလက်မှတ် ပျောက်ဆုံးသွားပါက (PJ)နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားနိုင်
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.