ဒီနေ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲများနဲ့ အကြမ်းဖက်များက လျှပ်စစ်ကဏ္ဍကို အဓိကထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြော

 1165

ဒီနေ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲများနဲ့ အကြမ်းဖက်များက လျှပ်စစ်ကဏ္ဍကို အဓိကထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြော
#NPNews

လစဉ်ကြေး ပေးသွင်းရန် စုံစမ်းလိုပါက(မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၆ နာရီအတွင်းသာ ဆက်သွယ်ရန်)
ဖုန်း - 09-444681478 (Viber)
- 09-958962052

Profile

Tay Zar

27/11/2023 03:06

ဘဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ. ဘ. ဘ ဘဘ ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘဘဘ ဘ. ဘဘ. . ဘဘ ဘဘဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ ဘ. ဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘ . ဘ. ဘဘ ဘဘ ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ ဘ ဘဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ

Profile

Soe Thuya

27/11/2023 19:06

Woooooooh

Profile

Tay Zar

27/11/2023 03:05

ဘ. ဘဘဘ. ဘဘဘဘ. ဘဘ ဘ. ဘဘဘ. ဘဘဘ ဘ ဘ. ဘဘဘ ဘဘ. ဘဘ ဘ. ဘဘ. ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘဘ. ဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ. ဘဘဘ ဘ. ဘ. ဘ ဘ ဘဘဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘဘ ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ ဘ ဘဘဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ. ဘ. ဘဘ ဘ ဘ ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘ ဘဘ ဘ ဘ ဘ. ဘ ဘ ဘဘဘ ဘဘ ဘဘ. ဘ ဘဘ. ဘဘဘဘဘဘဘ. ဘဘ ဘဘဘ. ဘ ဘ ဘဘ ဘဘ. ဘ. ဘ. ဘ ဘဘ. ဘ. ဘဘဘ ဘ. ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘဘ ဘ ဘဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ ဘဘ. ဘဘ. ဘဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ. ဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘ. ဘ. ဘဘ

Profile

Tay Zar

27/11/2023 03:02

ဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘဘဘ ဘ ဘ. ဘဘဘ. ဘ ဘ ဘ. ဘ. ဘ. ဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘဘ. ဘဘဘဘဘဘဘဘ. ဘ. ဘဘ ဘ. ဘ ဘ ဘဘဘဘ. ဘဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘ ဘ. ဘ ဘဘ. ဘ. ဘ ဘဘဘ ဘ ဘ ဘ. ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ. ဘဘဘဘ. ဘဘဘ. ဘ ဘဘ. ဘဘ ဘဘ ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘ. ဘ. ဘ. ဘဘ ဘဘ ဘဘ ဘဘဘ ဘဘ. ဘ ဘ ဘဘ ဘ ဘ. ဘ.

Profile

Tay Zar

27/11/2023 03:06

ဘဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ. ဘ. ဘ ဘဘ ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘဘဘ ဘ. ဘဘ. . ဘဘ ဘဘဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ ဘ. ဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ ဘ. ဘဘ. ဘ ဘ. ဘ ဘ. ဘ . ဘ. ဘဘ ဘဘ ဘ ဘဘ ဘ. ဘဘ. ဘ. ဘ ဘ ဘဘ. ဘဘ. ဘဘ ဘ

Related videos

© 2021. All rights reserved.