သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်ကို မြန်မာနှင့်ရုရှားတို့ကြား လက်မှတ်ရေးထိုး

 410

သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက်ကို မြန်မာနှင့်ရုရှားတို့ကြား လက်မှတ်ရေးထိုး
#NPNews

Related videos

© 2021. All rights reserved.