ပြည်တွင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဗီဇပြောင်းမျိုးကွဲသစ်(၃)မျိုး ထပ်မံတွေ့ရှိ

 653

ပြည်တွင်း၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဗီဇပြောင်းမျိုးကွဲသစ်(၃)မျိုး ထပ်မံတွေ့ရှိ

Profile

Htet Myat

12/01/2024 20:29

ol aww wsa

Related videos

Beautiful Soon-Oak Culture

20/04/2024 12:25
 143 views

© 2021. All rights reserved.