ယနေ့ မေလ ၁၉ ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပက သတင်းများ

 1353

ယနေ့ မေလ ၁၉ ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပက သတင်းများ

(၁) နေပြည်တော်ရှိ မြို့နယ်(၃)ခုမှ ပြည်သူများစီးနင်းနိုင်ရန် EV Bus ယာဥ်လိုင်းများကို ခရီးစဥ်လမ်းကြောင်းများ သတ်မှတ်သွားမည်
(၂) YBS ယာဉ်များပေါ်တွင် ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းပြ လမ်းညွှန်မြေပုံပါ စတစ်ကာများ ကပ်သွားမည်
(၃) ယူကရိန်းနိုင်ငံ ခါကစ်မြို့ကို တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် အပြီးသတ်သိမ်းယူဖို့ အစီအစဉ်မရှိဟု ရုရှားသမ္မတပြော
(၄) ဗီယက်နမ်ပြည်သူရေးရာဝန်ကြီးကို ဗီယက်နမ်သမ္မတအသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိနေ
#NPNews

Profile

Ye Yan Naing

21/05/2024 01:37

SAZWZWWAWWZWAWAWWAZAAWAAWZWazWAwzzwaaaawzwawzzawzazzzzwawwazwszAwzwwzwzzawwzwzawwzawazwzaawaazwwzaawzzwwwzwazwzwawzaazawaawzzazazwwsaawazawWwazaaawwzawwZZzzzawzswzawwsawwawZzwaawzszzwwaszzwzawwszaazzaazzzwzwwsaawwzwzswzwzwwwzswzawwwzswzzazwzwawzzwawzazwsဖတတဖတေတေတဖတတဖျေ​ေတေတဖတတဖတဖဇဖေ​ေတေတတဖတဖတတဇတ​ေဖေတဖတဖဇျတတဖဖေတတဇတေဖတဖဇတတဖဇ​ျေတဖ​ျေဖတတဇဖဖေဇတဖတဖဇတတတတတတဖ​ျေတဇဖေ​ေဖေတဖတတတဖတ​ေတေတတတဖဇဖေတှဖျဖေတဖတေဖျေဖတဖတတေဖဖတဖေတဖေတတ​ေတေဖ​ဇတ​ဗဖေဖတေတေတဖဇတေဖဖဇ​ဇတဖေဖတေတ​ေဖေတေတဖတ​ဗဖတဖေတျဖတေတတေတေဖေဖေ​ဇ​ေဖေတေတဖတျဖတတတဖဇဖေတဖတေဖတေဖေတဖဖတ​ဗတဖျေတေဖဖဖေဖတတ​ဗဖတ​ေတေတဖဇ​​ဗဖဇတဖဖတဖေဇတတဇဗေတဖတဖဖေတဖတဖဖေဖတ​ျေဇ​ေဖေတဖ​ဗဖဖဇတ​ျေတဖေတ​ဗဖေတေဇတဖတဖေတတတေဖတတတေတဖဖေဖေဖေ​ျေတဖဖေတဇ​ေဖဇတဖေ​ဖ​ေတေ​ဗဇ​ျေ​ေ​ေဖဇတတဖျတဇဖဖတဖတေဖတဇတတတဖဖေတဖတ​ေ

Related videos

© 2021. All rights reserved.